Publicē pie mums

Publicē pie mums

Publicēsim Jūsu autordarbus! Gan digitālus, gan izdevniecībā izdotus materiālus!

IESPĒJA GALVENAJAM AUTORAM PUBLICĒT AUTORDARBUS – DIGITĀLUS vai izdevniecībā IZDOTUS materiālus!

1) publicē pie mums LLKC Krātuvē www.llkckratuve.lv , LLKC sociālajos medijos ir 8,6 tūkstoši sekotāju;

2) publicē LLKC Krātuves plauktos (norādot materiāla atslēgas vārdus meklētājam):

* AUGKOPĪBA (Labība. Eļlas augi. Pākšaugi. Zālāji. Augļi. Ogas. Dārzeņi.)

* GRĀMATVEDĪBA / EKONOMIKA (Nodokļi. Gada pārskats. Pašnodarbinātie. Finanses. Ekonomiskie aprēķini.)

* CITI (Amatniecība. Mājražošana. Mājsaimniecība. Lauku attīstība. Jaunieši laukos. Jaunieši uzņēmējdarbībā. Pārtika.)

* LAUKSAIMNIECĪBAS MEHANIZĀCIJA (Arkli. Traktori)

* LOPKOPĪBA (Dzīvnieku ēdināšana. Dzīvnieku labturība. Dzīvnieku mītņošana. Piena lopkopība. Gaļas lopkopība. Aitkopība. Biškopība. Kazkopība. Putnkopība. Truškopība. Veterinārmedicīna.)

* MEŽSAIMNIECĪBA (Meža atjaunošana. Jaunaudžu kopšana. Meža bioloģiskā daudzveidība.)

* VIDE (Agrovide. Bioloģiskā lauksaimniecība. Ilgtspējīga lauksaimniecība.)

* ZIVSAIMNIECĪBA (Piekrastes zvejniecība. Akvakultūra. Piekrastes teritoriju attīstība. Zivju apstrāde. Zivsaimniecības sadarbības tīkls.)

* PROJEKTU PIEREDZE (EIP projekti. 16.1 projekti. Sadarbība. Lauksaimniecības inovācijas. Pārtikas inovācijas. Dažādu projektu rezultāti)

3) kā galvenais autors, publicē savu autordarbu – DIGITĀLU vai izdevniecībā IZDOTU materiālu;

4) ja materiālam ir līdzautori, ir iespēja vienoties ar līdzautoriem par kopdarba publicēšanu;

Galvenais autors ir autorkolektīva sarakstā pirmais autors. Līdzautors – persona, kura ir piedalījusies materiāla izstrādē un izveidē, kura ir minēta autora kolektīva sastāvā. LLKC krātuvē galvenais autors piesaka materiālu publicēšanai, pirms tam vienojoties ar līdzautoru vai līdzautoriem, ka viņš/ viņi piekrīt materiāla publicēšanai. LLKC slēdz līgumu ar galveno autoru un autoratlīdzību izmaksā galvenajam autoram.

5) galvenais autors pārdod gan DIGITĀLU, gan IZDOTU materiālu, vai publicē BEZMAKSAS materiālu plašai pieejamībai;

6) galvenais autors saņem autoratlīdzību pēc materiāla pārdošanas krātuvē.

Bezmaksas publikācijām sazinieties   kratuve@llkckratuve.lv   t.63050220

Maksas publikācijām izmantojiet pogu “PUBLICĒ PIE MUMS”

Publicē pie mums